Thursday, January 27, 2005

Ebost o bobl Draig

by Suw on January 27, 2005

Ces i'r ebost 'ma heddiw. O'n i'n meddwl efallai bydd o'n cael diddordeb i chi gyd os dach chi'n defnyddio To Bach, neu eisiau defnyddio Windows yn y Gymraeg.

Annwyl Ddefnyddiwr To Bach,
Mae dros 6 mis wedi mynd heibio bellach ers i ni ryddhau’r gwasanaeth ‘To Bach’. Diolch i bawb sydd wedi’i lwytho i lawr ac wedi ymateb mor gadarnhaol iddo. Erbyn hyn, mae gennym dros 10,000 o ddefnyddwyr ym mhob cwr o Gymru ac mae nifer yn dal i'w lwytho i lawr bob dydd.
Rydym wedi bod yn brysur ers ei lansio haf diwethaf ac yn awyddus i roi gwybod i chi am rai o’r prosiectau Cymraeg cyffrous y buon ni’n ymwneud â nhw. Yn gyntaf, un o’r prosiectau amlycaf y buon ni’n gweithio arno hyd yn hyn fu’r gwaith wnaethon ni gyda Microsoft, Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Cymen i gynhyrchu fersiwn Cymraeg Windows XP ac Office 2003. Mae mwy o wybodaeth am y prosiect hwn a dolen i lwytho’r pecynnau rhyngwyneb iaith i lawr ar gael yn adran Windows Cymraeg ein gwefan.
Yn ail, fe gawson ni ein comisiynu gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg i ysgrifennu'r safonau ar gyfer meddalwedd Cymraeg a dwyieithog fel rhan o'u strategaeth TG gyffredinol ar gyfer yr iaith. Ar hyn o bryd, mae’r safonau hyn yn destun ymgynghori cyhoeddus ac os hoffech gyfrannu at hyn, neu gael gwybod mwy am y prosiect, ewch i adran safonau ein gwefan.
Dim ond dau o blith nifer o brosiectau yw’r rhain a arweiniodd at dwf cyffrous y cwmni y llynedd, ac, erbyn hyn, rydym wedi agor swyddfa newydd yng Nghaerdydd i weithio gyda’n cleientau yn y De. Hefyd, mae llawer mwy o bethau ar y gweill ar gyfer 2005, gan gynnwys fersiwn newydd o’r ‘To Bach’ a lansio cynnyrch newydd sylweddol yn ystod yr Eisteddfod ym mis Awst.
Cofiwch gadw mewn cysylltiad â ni drwy anfon unrhyw awgrym neu gwestiwn sydd gennych. Os ydych chi’n ‘nabod unrhyw un a allai ddefnyddio’r ‘To Bach’, cofiwch ei fod ar gael am ddim oddi ar ein gwefan yn www.draig.co.uk/tobach. Hefyd, os hoffech gael gwybod am ein gwasanaethau datblygu meddalwedd neu am ein gwasanaeth ymgynghori ym maes TG, rhowch wybod i ni.
Petai’n well gennych gael eich tynnu oddi ar y rhestr bostio hon, rhowch wybod i ni drwy anfon ateb i’r e-bost hwn.
Cofion cynnes,
Tîm Draig

Iawn iawn, post tsîp, dw i'n gwybod. 😉

{ Comments on this entry are closed }

Use a non-standard browser and operating system to donate to the tsunami relief effort and get yourself arrested by the London police.
If BoingBoing are right that all this guy was doing was simply donating money using the Lynx browser on a Sun Solaris system, then he can so nail the rozzers for wrongful arrest. I would also question how the police came to be arresting someone apparently upon nothing more than the opinion of a British Telecom employee that a crime had actually taken place at all.
We have laws against this sort of abuse of power and they need to be exercised.

{ Comments on this entry are closed }